Aurora Film és Színház Egyesület

 • módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt –

alapszabálya

Preambulum

Az alapító tagok élve Magyarország Alaptörvényében alapvető jogként rögzített egyesülési szabadságukkal, az egyesülési jogról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban egyesületet hoznak létre, az alábbiak szerint:

I.

Általános rendelkezések

1.1. Az egyesület neve

Az egyesület neve: Aurora Film és Színház Egyesület

Az egyesület rövidített neve: Aurora Egyesület

1.2. Az egyesület székhelye

Az egyesület székhelye: 1188 Budapest, Juharos sor 18. 2/12.

1.3. Az egyesület jellege:

Az egyesület országos jellegű, működése kiterjed az ország egész területére.

II.

Az egyesület célja és tevékenysége

2.1. Az egyesület célja:

2.1.1.Az egyesület célja, hogy népszerűsítse, közelebb hozza a kultúrát és a művészetet az emberekhez a színház, a tánc, a zene és a mozgókép segítségével.

2.1.2.Az egyesület célja továbbá a hátrányos helyzetben lévő gyermekek, fiatalok művészéti oktatása, a tehetségek felkutatása és gondozása, művészeti és kulturális rendezvények szervezése.

2.2. Az egyesület a céljai elérése érdekében a következőket tűzi ki maga elé:

2.2.1. Ezen összművészeti ágak kutatása, fejlesztése.

2.2.2. Szakmai érdekképviselet létrehozása.

2.2.3. A hátrányos helyzetben lévő gyermekek, fiatalok művészéti oktatása.

2.2.4. A tehetségek felkutatása és gondozása, 

2.2.5. Művészeti és kulturális rendezvények szervezése.

2.2.6.Az egyesület kijelenti, hogy közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, országgyűlési, önkormányzati választásokon jelöltet nem állít, továbbá szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, valamint befektetési tevékenységet nem végez.

III.

A tagsági jogviszonnyal kapcsolatos rendelkezések

3.1. Az egyesületi tagok:

Az egyesület tagja lehet az a természetes személy, aki a jelen alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadja és tagfelvételi kérelmét az elnökség határozatával elfogadja. Az egyesület tagja kizárólag rendes tag lehet.

3.1.1.Az egyesület tagja lehet, aki az egyesület alapszabályát magára nézve kötelezően elfogadja, a belépési nyilatkozatot aláírja, és akit az egyesület elnöksége a tagjai sorába határozatával tagként felvesz.

3.1.2.Az egyesületbe történő be- és kilépés önkéntes.

3.1.3.Az egyesület nyilvántartott tagsággal rendelkezik, tagjait az egyesület elnöksége által vezetett tagnévsor tartalmazza.

3.2. A tagsági jogviszony keletkezése

3.2.1.Az egyesület alakuló közgyűlésén résztvevő magánszemélyek, akik kimondták az egyesület megalakulását, és elfogadták az egyesület alapszabályát, az egyesület tagjává válnak.

3.2.2.A tagsági viszony létesítését kérő tag a tagfelvételi kérelmét az egyesület elnökéhez nyújtja be.

3.2.3.A tag tagfelvételi kérelméről az elnök előterjesztésére az elnökség dönt az elnökség általános határozatképességi és határozathozatali szabályai szerint.

3.2.4.A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén a döntéstől számított 15 napon belül a közgyűlésnél lehet fellebbezéssel élni.

3.2.5.A közgyűlés a fellebbezést soron következő ülésén az általános szabályok szerint bírálja el.

3.2.6.A közgyűlés határozata ellen bármely tag jogorvoslattal élhet a Ptk. 3:36 § rendelkezéseire figyelemmel.  

3.2.7.Az elnök az új tagot, a tagnévsorba – a határozathozatalt követően – felveszi.

3.3. A tagok jogai és kötelezettségei

 • A tag jogai
 • Az egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik és részt vehet a közgyűlés döntéshozatalában.
  • Az egyesület keretein belül választhat és választható, az egyesületet érintő kérdésekben véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet, a közgyűlésen felszólalhat, indítványt tehet a közgyűlés és az elnökségi ülés napirendi pontjaira, az egyesület által nyújtott kedvezményekben részesülhet, az egyesület rendezvényein részt vehet.
  • A tagok egyharmada írásban az ok és cél megjelölésével rendkívüli közgyűlést és rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti. Az Egyesület tagjai szavazati jogukat kizárólag személyesen gyakorolhatják.
 • A tag kötelezettségei
 • Az egyesület tagja köteles az egyesület alapszabályát és határozatait betartani.
  • Köteles olyan magatartást tanúsítani, mely az egyesület céljaival összhangban áll, és az egyesület által képviselt szellemiséget tükrözi.
  • Köteles a közgyűlés által jóváhagyott éves tagdíjat a tagfelvételét követően 8 napon belül egy összegben megfizetni, majd a belépését követő években minden év március 31. napjáig egy összegben megfizetni. A tagdíj mértékét, a befizetés módját és határidejét az alapszabály 1. számú melléklete tartalmazza. 
  • Köteles az egyesületi vezető szervek határozatait végrehajtani.
  • Köteles az egyesületi vagyont megóvni.

3.4. A tagsági jogviszony megszűnése                 

A tagsági jogviszony megszűnik a tag

3.4.1.kilépésével,

3.4.2.kizárásával,

3.4.3.halálával.

3.4.2.Kilépés

A tag tagsági jogviszonya megszűnik a tag kilépésével. A tag kilépési szándékáról írásbeli nyilatkozatot juttat el az elnökhöz, a kilépési nyilatkozat elnök általi kézhezvételekor a tagsági jogviszony megszűnik. Az elnök haladéktalanul intézkedik a tag tagnévsorból történő törlése iránt.

3.4.3.Kizárás

3.4.3.1.Az egyesületből kizárható az tag, aki jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít és az egyesület elnökének írásbeli felhívása ellenére, a felhívásban meghatározott határidőn belül sem hagy fel ezzel a magatartásával. A tag abban az esetben is kizárható, ha az éves tagdíj megfizetésével önhibájából késedelembe esik és az elmaradt tagdíjat az elnök – nemfizetés esetén kizárásra történő figyelmeztetést is tartalmazó – írásbeli felszólítása ellenére, a felszólításban meghatározott határidőn belül, és módon sem fizeti meg.

3.4.3.2.A tag kizárásáról az elnök előterjesztése alapján az elnökség dönt. A kizárással érintett tagot az eljárás megindításáról írásban kell értesíteni. A kizáró határozat meghozatala előtt a tag személyes meghallgatása az elnökség számára kötelező. A tag kizárásáról – az elnökségi tagok kivételével – az egyesület elnöksége az általános döntéshozatali szabályok szerint dönt. A kizárást kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni, az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatást. A kizárást kimondó határozatról az érintett tagot a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, postai úton értesíteni kell. Az érintett tag az elnökség kizárást kimondó határozata ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a közgyűlésnél fellebbezéssel élhet. A közgyűlés a fellebbezést soron következő ülésén az általános döntéshozatali szabályok szerint bírálja el. A kizáró határozatról az érintett tagot a határozat meghozatalát követő 15 napon belül írásban, postai úton kell értesíteni. A közgyűlés határozata ellen bármely tag jogorvoslattal élhet a Ptk. 3:36 § rendelkezéseire figyelemmel.

3.4.3.3.Az elnökség valamely tagjának kizárásáról a közgyűlés a soron következő ülésén dönt az általános határozathozatali szabályok szerint. A kizárást kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni, az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatást. A kizáró határozatról az érintett tagot a határozat meghozatalát követő 15 napon belül írásban, postai úton kell értesíteni. A közgyűlés határozata ellen bármely tag jogorvoslattal élhet a Ptk. 3:36 § rendelkezéseire figyelemmel.

IV.

Az egyesület szervezete

Az egyesület döntéshozó szerve a közgyűlés, az egyesület ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az egyesület ügyintéző képviselő szerve, az elnökség irányítja és látja el. Az egyesület vezető tisztségviselői: az elnök, alelnök és az elnökségi tag.

4.1. Közgyűlés

Az egyesület döntéshozó szerve a közgyűlés, amely a tagok összességéből áll.

4.1.1.A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik

4.1.1.1.az alapszabály megállapítása és módosítása;

4.1.1.2.az elnökség tagjainak megválasztása és visszahívása, továbbá díjazásuk megállapítása;

4.1.1.3.a tagdíj mértékének és befizetési határidejének megállapítása;

4.1.1.4.az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;

4.1.1.5.más társadalmi vagy gazdasági szervezet alapításáról, illetve működő szervezetbe tagként való belépésről való döntés;

4.1.1.6.fellebbezési eljárásban döntés új tag felvételéről, illetve tag kizárásáról;

4.1.1.7.az éves költségvetés elfogadása;

4.1.1.8.az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása;

4.1.1.9. a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;

4.1.1.10.az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, vagy ezek hozzátartozójával köt;

4.1.1.11.a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;

4.1.1.12. a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

4.1.1.13.a végelszámoló kijelölése;

4.1.1.14.döntés minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály és az alapszabály a közgyűlés hatáskörébe utal, vagy amelyet az elnökség a közgyűlés elé terjeszt.

4.1.2.A közgyűlés összehívása

4.1.2.1.A közgyűlést a tagok írásbeli meghívásával, a tagok részére postai vagy elektronikus úton legalább 15 nappal korábban továbbított meghívóval az egyesület elnöke hívja össze.

4.1.2.2.A meghívónak tartalmaznia kell az Egyesület nevét és székhelyét, a közgyűlés pontos helyét és idejét, napirendjét, valamint a napirendhez tartozó írásbeli anyagokat vagy azok elektronikus elérhetőségét. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a határozatképtelenség esetére – a határozatképtelen közgyűlés napját követő legkésőbb 15 napon belülre – kitűzött megismételt közgyűlés helyét és időpontját, valamint az arról szóló tájékoztatást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok létszámától függetlenül határozatképes.

4.1.2.3.A közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni

4.1.2.4.A közgyűlést harminc napon belül össze kell hívni, ha az elnök vagy az elnökség több mint egyharmadának megbízatása megszűnt vagy, ha az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi vagy, ha az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat az esedékességkor megfizetni, vagy ha az egyesület céljainak elérése veszélybe került, valamint ha a tagok legalább egyharmada – az ok és cél megjelölésével – ezt írásban az elnöknél kezdeményezi.

4.1.2.5.Amennyiben az elnök az indítvány kézhezvételétől számított 15 napon belül nem intézkedik a közgyűlés összehívásáról, úgy az érintett tagok jogosultak a közgyűlést összehívni.

4.1.2.6.A 4.1.2.4. pont alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

4.1.3.Határozatképesség

4.1.3.1. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

4.1.3.2.Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

4.1.4. A határozathozatal módja

4.1.4.1.A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel (általános határozathozatal) hozza, kivéve a következő eseteket: az Egyesület alapszabályának módosításához, az egyesület egyesüléséhez és szétválásához a közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges, az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

4.1.4.2.A közgyűlés az éves beszámolót az általános határozathozatali módon hagyja jóvá.

4.1.4.3.A közgyűlés az elnökség tagjainak megválasztásáról és visszahívásáról titkos, minden más ügyről nyílt szavazással, kézfeltartással dönt.

4.1.4.4.Minden tagnak egy szavazata van.

4.1.4.5.Leadott szavazat az a szavazat, amely a javaslat elfogadása vagy elvetése mellett szól. A tartózkodást a szavazatszámlálásnál figyelmen kívül kell hagyni.

4.1.4.6.Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

4.1.4.7.A közgyűlés ülései nem nyilvánosak, azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.  

4.1.4.8.Nem vehet részt a közgyűlési határozat hozatalában

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít,

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója,

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, vagy

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

4.1.5.A közgyűlés ülésének szabályai

4.1.5.1.A közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni a tagok nevét és lakcímét. A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

4.1.5.2.A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell az egyesület nevét és székhelyét, a közgyűlés helyét és idejét, a közgyűlés elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének, a jegyzőkönyvet hitelesítő tagnak a nevét, a közgyűlés fontos eseményeit, az előterjesztett javaslatokat, a határozatokat, az azokra leadott elfogadó és ellenszavazatokat, valamint a tartózkodók számát és a határozatok hatályát.

4.1.5.3.A közgyűlésen született döntéseket a tagsággal és az érintettekkel a közgyűlés időpontját követő 30 napon belül postai vagy elektronikus úton közölni kell.

4.1.5.4.A közgyűlés jegyzőkönyveiből álló teljes körű nyilvántartás vezetésére az elnökség köteles. A közgyűlési jegyzőkönyvről másolat kiadását bármely tag kérheti.

4.1.5.5.Az elnök gondoskodik a Határozatok Könyvének vezetéséről, amelybe be kell vezetni a közgyűlés döntésének tartalmát, időpontját, hatályát, és be kell jegyezni az ellenzők-támogatók számarányát, ha lehetséges személyét is.

4.1.6. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályok

4.1.6.1.A közgyűlést a levezető elnök vezeti. A levezető elnököt a közgyűlés nyílt szavazással az általános határozathozatali szabályok szerint választja meg.

4.1.6.2. A közgyűlésről a jelen alapszabály 4.1.5.2. pontja értelmében jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés levezető elnöke írja alá, és egy erre megválasztott jelen lévő tag hitelesíti.

4.1.6.3.A közgyűlésen leadott szavazatokat a szavazatszámláló számlálja meg. A szavazatszámlálót a közgyűlés nyílt szavazással az általános határozathozatali szabályok szerint választja meg.

4.1.7. A közgyűlés helyszíne

A közgyűlés az egyesület székhelyén tartandó.

4.2. Elnökség

Az elnökség az egyesület ügyintéző és képviseleti szerve.

4.2.1. Az elnökség tagjai

4.2.1.1.Az elnökség tagjai: az elnök, alelnök és további egy, a közgyűlés által megválasztott elnökségi tag.

4.2.1.2.Az elnökség tagjait 5 éves határozott időre választja a közgyűlés.

4.2.1.3.Az elnökség tagjai újraválaszthatóak.

4.2.1.4. Az elnökségi tagok díjazásáról a közgyűlés dönt.

4.2.1.5.Az elnökség tagjainak nevét, édesanyjuk születési nevét és lakcímét az alapszabály 2. számú melléklete tartalmazza.

4.2.2.Az elnök

4.2.2.1.az egyesület legfőbb képviselője,

4.2.2.2.képviseli az egyesületet bel-és külföldi személyekkel szemben,

4.2.2.3.képviseli az egyesületet a bíróságok és hatóságok előtt,

4.2.2.4.az egyesület nevében aláírásra egyedül jogosult, azaz teljes nevét hiteles(cég) aláírási nyilatkozatának megfelelően önállóan írja az egyesület előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve alá,

4.2.2.5.kialakítja és vezeti az egyesület adminisztratív szervezetét,

4.2.2.6.gondoskodik a közgyűlés által elfogadott beszámoló határidőben (adott üzleti évet követő év május 31. napjáig) történő letétbe helyezéséről és a honlapon történő közzétételéről,

4.2.2.7.összehangolja az egyesület szerveinek működését,

4.2.2.8.vezeti az elnökség üléseit,

4.2.2.9.vezeti a Határozatok Könyvét,

4.2.2.10.előterjeszti az elnökség elé a tag felvételének és kizárásának kérelmét,

4.2.2.11.a tagokat tagnévsorba veszi, illetve tagnévsorból törli,

4.2.2.12.feladata mindaz, amit az elnökség és jelen alapszabály az elnök feladatkörébe utal.

4.2.3. Az alelnök

4.2.3.1.az egyesületnek egy alelnöke van,

4.2.3.2.az alelnök az elnök helyettese,

4.2.3.3.az elnök akadályoztatása esetén az egyesület legfőbb képviselője,

4.2.3.4.az elnök akadályoztatása esetén képviseli az egyesületet bel-és külföldi személyekkel szemben,

4.2.3.5.összehangolja az egyesület szerveinek működését,

4.2.3.6.az alelnök felel az egyesület marketing tevékenységéért,

4.2.3.7.feladata mindaz, amit az elnökség és jelen alapszabály az alelnök feladatkörébe utal.

4.2.4.Az elnökség feladata és hatásköre

4.2.4.1.az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;

4.2.4.2.a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;

4.2.4.3. az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;

4.2.4.4.az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;

4.2.4.5.az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;

4.2.4.6. a közgyűlés elnök általi összehívásának előkészítése, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;

4.2.4.7.a közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;

4.2.4.8. részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;

4.2.4.9. az egyesület szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;

4.2.4.10. a Határozatok Könyve elnök általi vezetésének ellenőrzése;

4.2.4.11.a közgyűlési döntések végrehajtása iránti intézkedés;

4.2.4.12. az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;

4.2.4.13. döntés a tag tagfelvételi kérelméről, illetve a tag kizárásáról az elnök előterjesztése alapján;

4.2.4.14.tagsági ügyekben eljár, a tagnyilvántartás vezetése;

4.2.4.15.az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele;

4.2.4.16. feladata mindaz, amit jogszabály vagy jelen alapszabály feladatkörébe utal.

4.2.5.Az elnökség összehívása és határozatképessége

4.2.5.1.Az elnökséget szükség szerint, de legalább fél évente egyszer össze kell hívni.

4.2.5.2.Az elnökséget a tagok írásbeli vagy elektronikus úton történő meghívásával, a tagok részére legalább 8 nappal korábban kézbesített meghívóval az egyesület elnöke hívja össze.

4.2.5.3.A meghívónak tartalmaznia kell az elnökségi ülés helyét, idejét, napirendjét, a napirendhez tartozó írásos anyagokat.

4.2.5.4.A szabályosan összehívott elnökség akkor határozatképes, ha azon az elnökség valamennyi tagja jelen van.  

4.2.5.5.Az elnökség határozatképtelensége esetén – az eredeti meghívóval – az ülés időpontjától számított 15 napon belül megismételt ülést kell tartani, melyen az eredeti napirenden szereplő ügyekben döntenek.

4.2.5.6.Az elnökség határozatait nyílt szavazással, a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Leadott szavazatnak azt a szavazatot kell tekinteni, amely a szavazat elfogadása vagy elvetése mellett szól. A tartózkodást a szavazatszámlálásnál figyelmen kívül kell hagyni. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

4.2.5.7.Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít,

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója,

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, vagy

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

4.2.5.8.Az elnökség ülései nem nyilvánosak, azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül az összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy az elnökség határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.  

4.2.5.9.Az elnökség döntéseit az érintettekkel írásban vagy elektronikus úton a határozathozatalt követő 8 napon belül közölni kell.

4.2.5.10.Az elnökség döntéseiről az elnök külön nyilvántartást vezet, amelyből a döntés tartalma, időpontja, hatálya, továbbá a döntést támogatók és ellenzők számaránya, ha lehetséges személye megállapítható.

4.2.6.Az elnökség tagjainak visszahívása

4.2.6.1.Az elnökség tagjai akkor hívhatók vissza, ha tisztségükből adódó feladatukat nem látják el, így különösen, ha magatartásukkal az alapszabály rendelkezéseit, vagy az egyesület érdekeit súlyosan megsértik, ha a rábízott feladataikat az egyesület elnökének – elnök esetében alelnök – írásbeli felhívása ellenére, a felhívásban meghatározott határidőn belül sem, vagy nem megfelelően teljesítik, továbbá akkor is, ha az elnökség hatékony tevékenységét, az elnökségi ülésekről történő rendszeres – egymást követő három alkalommal – távolmaradásukkal akadályozzák, és magukat igazolással azokról nem mentik ki.

4.2.6.2.Az elnökség valamely tagjának visszahívásáról a közgyűlés a soron következő ülésén az általános határozathozatali szabályok szerint, de titkos szavazás útján dönt.

4.2.6.3.A visszahívással érintett elnökségi tagot az eljárás megindításáról írásban értesíteni kell. A visszahívó határozat meghozatala előtt az érintett tag meghallgatása a közgyűlés számára kötelező.

4.2.6.4.A visszahívó határozatról az érintett tagot a határozat meghozatalát követő 15 napon belül írásban kell értesíteni. A közgyűlés határozata ellen bármely tag jogorvoslattal élhet a Ptk. 3:36 § rendelkezéseire figyelemmel.

4.2.7. Az elnökség tagjainak összeférhetetlensége

4.2.7.1.Az elnökség tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

4.2.7.2.Nem lehet az elnökség tagja, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

4.2.7.3.Nem lehet az elnökség tagja, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

4.2.7.4.Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet az elnökség tagja, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

4.2.8. Az elnökségi tagok megbízatásának megszűnése

4.2.8.1. Megszűnik az elnökségi tagok megbízatása:

a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával,

c) visszahívással,

d) lemondással,

e) az elnökségi tag halálával,

f) az elnökségi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,

g) az elnökségi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

V.

Az egyesület jogképessége és képviselete

5.1. Az egyesület jogképessége

Az egyesület jogi személy, amely az Civil tv. 4. § (2) bekezdése értelmében a Budapest Környéki Törvényszék nyilvántartásba vételével válikazzá.

5.2.Az egyesület képviselete

5.2.1.Az egyesületet az elnök – az elnök akadályoztatása esetén az alelnök – az alapszabályban meghatározott módon jogosult képviselni.

5.2.2. Az elnök akadályoztatása esetén az egyesület legfőbb képviselője jelen alapszabály 4.2.3.3. pontja alapján az alelnök. Más személy csak az egyesület elnökségének, elnökének külön meghatalmazása alapján, és csak a meghatalmazás keretei között képviselheti az egyesületet és vállalhat kötelezettséget. Az egyesület elnöke, vagy az, aki az egyesület nevében eljár, saját személyében is felelős azért, hogy csak az alapszabályban meghatározott módon és csak az egyesület anyagi erejéhez mérten vállaljon kötelezettséget.

5.2.3.A bankszámla felett az elnök önállóan jogosult rendelkezni. Az elnök akadályoztatása esetén az egyesület bankszámlája felett az alelnök jogosult önállóan rendelkezni.

VI.

Az egyesület gazdálkodása

6.1. Az egyesület gazdálkodása és felelőssége

6.1.1.Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.

6.1.2.Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapszabályban meghatározott célokra fordítja.

6.1.3.Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok az egyesület kötelezettségeiért a tagdíj befizetéséig vállalnak felelősséget, saját vagyonukkal nem felelnek.

6.1.4.Az egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

6.1.5.Az ügyintézői és a gazdálkodási feladatok ellátására munkaszerződéssel és egyéb munkavégzésre irányuló szerződéssel munkatársat lehet alkalmazni. Az alkalmazásról az elnök dönt, és gyakorolja a munkáltatói jogokat.

6.1.6.Az egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni és azokat az üzleti év végén le kell zárni.

6.1.7.Az egyesület köteles az elfogadott működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával mint mérlegfordulónappal a jogszabályban meghatározottak szerint beszámolót készíteni.

6.1.8.Az egyesület csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem veszélyezteti az alapcél szerinti tevékenységének ellátását és működésének fenntartását.

6.1.9. Az egyesület számviteli nyilvántartásait úgy köteles vezetni, hogy azok alapján az alapcél szerinti tevékenységének és gazdasági-vállalkozási tevékenységének bevételei, költségei, ráfordításai és eredménye (nyeresége, vesztesége) egymástól elkülönítve megállapíthatók legyenek.  Az egyesület gazdálkodására, könyveinek vezetésére, beszámolási rendjére a Civil tv. speciális rendelkezései az irányadóak.

VII.

Az egyesület megszűnése

7.1.Az egyesület megszűnésének esetei

Az egyesület megszűnik, ha

7.1.1. a közgyűlés az Egyesület átalakulásáról dönt (az Egyesület csak Egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét);

7.1.2. a tagok kimondják megszűnését;

7.1.3. az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg;

7.1.4.az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt;

7.1.5.a bíróság az ügyész keresete alapján az egyesületet feloszlatja;

7.1.6. a bíróság az egyesületet törvényességi felügyeleti eljárásban megszünteti;

7.1.7.az egyesület fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti

és az egyesületet a nyilvántartásból törlik.

7.2. Egyéb szabályok

7.2.1.Az egyesület megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után megmaradó vagyont az egyesület célkitűzéseihez hasonló célok érdekében tevékenykedő más szervezeteknek kell felajánlani.

7.2.2.Az egyesületre a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (továbbiakban: Cstv.) szabályait a Civil tv. speciális szabályainak figyelembevételével kell alkalmazni.

7.2.3.Az Egyesület végelszámolására a Civil törvény II. fejezetének 2/A. pontjában meghatározottak az irányadóak.

VIII.

Záró rendelkezések

A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.), valamint a magyar jog egyéb vonatkozó rendelkezései és a később meghozandó Közgyűlési határozatok megfelelően az irányadóak.

 Az egyesület – működését érintő egyéb kérdésekben – az alkalmazandó jogszabályok és a jelen alapszabály keretei között – a jelen alapszabályban említetteken kívül további szabályzatokat alkothat.

Az Auróra Film és Színház Egyesület alapszabályát az egyesület alapító tagjai az Egyesület 2017. április 3. napján tartott alakuló közgyűlésén elfogadták és magukra nézve kötelezőnek ismerték el. Az egyesület tagjai 2019. július 15. napján tartott közgyűlésen módosították az alapszabály 1.2. pontját, az egyesület székhelyét

Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály az átvezetett módosításokat vastag fekete dőlt betűvel aláhúzva, a többi szövegrésztől jól elkülöníthetően tartalmazza.

Kelt: Budapest, 2019. július 15.